สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ วันจันทร ...

รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี ชื่อผลงาน “No Foam No Plastic”   ...

รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม ชื่อผลงาน “อนาคตเด็กไทย เริ่มต้นได้ด้วยอา ...

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ชื่อผลงาน “เห็นด้วยหรือไม่ ประเทศไทยควรยกเลิกการ ...

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบดินเดชา สิงห์ สิงหเสนีย์ 2 ชื่อผลงาน “บดิน 2 Got Talent” ...

รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ชื่อผลงาน “Congress of the future” ...

รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี ชื่อผลงาน “หนึ่งสมองสองมือ ยึดถือว ...

Next Prev
 • สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ หอประชุมโรงเรียนมัธย ...

  Read More »
 • วุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี ...

  Read More »
 • รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจำลอง วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรง ...

  Read More »
 • สมาชิกวุฒิสภา บรรยาย เรื่อง "ถอดบทเรียนการเผยแพร่ประชาธิปไตยสไตล์เยาวชน" ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร์ วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ ...

  Read More »
 • รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง กล่าวเปิดและปาฐกถากิจกรรม “สมาชิกวุฒิสภาพบเยาวชน” ณ โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิริยา ...

  Read More »
 • รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง กล่าวเปิดและปาฐกถากิจกรรม “สมาชิกวุฒิสภาพบเยาวชน”ณ โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.15 นาฬิกา ณ หอประชุม โรงเรียนนารีรัตน ...

  Read More »

รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี ชื่อผลงาน “No Foam No Plastic”   ...

Read More »

รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม ชื่อผลงาน “อนาคตเด็กไทย เริ่มต้นได้ด้วยอาหารในโร ...

Read More »

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ชื่อผลงาน “เห็นด้วยหรือไม่ ประเทศไทยควรยกเลิกการตีเด็ก” ...

Read More »

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบดินเดชา สิงห์ สิงหเสนีย์ 2 ชื่อผลงาน “บดิน 2 Got Talent”   ...

Read More »

รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ชื่อผลงาน “Congress of the future” ...

Read More »

รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี ชื่อผลงาน “หนึ่งสมองสองมือ ยึดถือวิถีประช ...

Read More »

รางวัลผู้เข้าชมสูงสุด (Popular Vote) โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี ชื่อผลงาน “หนึ่งสมองสองมือ ยึดถือวิถีประชาธิปไ ...

Read More »
scroll to top