วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 13.30-15.30 น. คณะครู และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาล ...

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ปร ...

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา คณะครู และนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนศรีสวรรค์วิทยา อ ...

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนบ้านบูเกะตา ตำบลโละจุด อำเภอแว้ง จั ...

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร จำ ...

คณะอาจารย์ และนักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำ ...

คณะครู และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย จำนวน 32 คน ร ...

Next Prev
 • วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 13.30-15.30 น. คณะครู และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 117 คน คนเข้าเ ...

  Read More »
 • วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย ครู 10 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จำนวน 49ค ...

  Read More »
 • วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา คณะครู และนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนศรีสวรรค์วิทยา อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๔๒ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ...

  Read More »
 • วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนบ้านบูเกะตา ตำบลโละจุด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย อาจารย์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ...

  Read More »
 • โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ มหาวิ ...

  Read More »
 • โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.45 นาฬิกา ณ โรงเร ...

  Read More »
 • ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ จังหวัดนครพนม วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จั ...

  Read More »
 • ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ. หนองบัวลำภู วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดห ...

  Read More »
 • สนช. และอนุกรรมการโครงการ สนช. พบเยาวชน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสภาจำลอง ณ ห้องประชุมโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดส ...

  Read More »
 • คณะ สนช. รับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหา “ยาเสพติดและการตั้งท้องโดยไม่พร้อม” จากเยาวชน จังหวัดนครปฐม วันเสาร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม LI3 ชั้น ๓ หอประชุมปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภ ...

  Read More »
 • คณะอาจารย์ และนักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 37 คน ร่วมแสดงกิจกรรมสภาจำลอง ในหัวข้อ "ร่างพระราชบัญญัติหนัง ...

  Read More »
 • คณะครู และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย จำนวน 32 คน ร่วมแสดงกิจกรรมสภาจำลอง ในหัวข้อ "ร่างพระราชบัญญัติลดเวลาเรียน เพิ ...

  Read More »
 • คณะอาจารย์ และนักศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 120 คน ร่วมแสดงกิจกรรมสภาจำลอง ในหัวข้อ "ร่างพระราชบัญญัติหนังสืออิเล็กทรอนิกส ...

  Read More »
 • คณะนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 39 คน ร่วมแสดงบทบาทสมมติกิจกรรมสภาจำลอง ในหัวข้อ "ร่างพระราชบัญญัติลดเวลาเรียนเพิ่ม ...

  Read More »
scroll to top