โครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ หอประช ...

โครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 12.30 นาฬิก ...

กิจกรรมสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนบรรพตพิทยาคม อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ วันศุกร์​ที่ 24 กรกฏาคม 2563 นำโดย นาย ...

โครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.45 นาฬิกา ณ หอประ ...

สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 21 กุ ...

โครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ หอปร ...

โครงการสภาจำลองสัญจร ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ หอประช ...

Next Prev
 • โครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ หอประชุมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ...

  Read More »
 • โครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 12.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จังหวัดนนทบุร ...

  Read More »
 • กิจกรรมสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนบรรพตพิทยาคม อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ วันศุกร์​ที่ 24 กรกฏาคม 2563 นำโดย นายสาธิต วงศ์​อนันต์​นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชา​สัมพันธ์​ ได้จัดกิจก ...

  Read More »
 • โครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.45 นาฬิกา ณ หอประชุมโรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุ ...

  Read More »
 • รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง กล่าวเปิดและปาฐกถากิจกรรม “สมาชิกวุฒิสภาพบเยาวชน” ณ โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิริยา ...

  Read More »
 • รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง กล่าวเปิดและปาฐกถากิจกรรม “สมาชิกวุฒิสภาพบเยาวชน”ณ โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.15 นาฬิกา ณ หอประชุม โรงเรียนนารีรัตน ...

  Read More »

รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี ชื่อผลงาน “No Foam No Plastic”   ...

Read More »

รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม ชื่อผลงาน “อนาคตเด็กไทย เริ่มต้นได้ด้วยอาหารในโร ...

Read More »

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ชื่อผลงาน “เห็นด้วยหรือไม่ ประเทศไทยควรยกเลิกการตีเด็ก” ...

Read More »

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบดินเดชา สิงห์ สิงหเสนีย์ 2 ชื่อผลงาน “บดิน 2 Got Talent”   ...

Read More »

รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ชื่อผลงาน “Congress of the future” ...

Read More »

รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี ชื่อผลงาน “หนึ่งสมองสองมือ ยึดถือวิถีประช ...

Read More »

รางวัลผู้เข้าชมสูงสุด (Popular Vote) โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี ชื่อผลงาน “หนึ่งสมองสองมือ ยึดถือวิถีประชาธิปไ ...

Read More »
scroll to top