วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา09.00 นาฬิกา คณะนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม จ ...

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา สมาคมครูสอนศาสนาอิสลามอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ประกอบด้วย คณะครูผู้สอ ...

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะครูและนักเรียน โรงเรียนกวดวิชานิวเบรน พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระ ...

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 11.00 นาฬิกา คณะครูโรงเรียนวาวีวิทยาคม อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๓ ...

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-14.30นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน ๕๑ คน เ ...

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.00 นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิ ...

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.30 นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลั ...

Next Prev
 • วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา09.00 นาฬิกา คณะนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม จำนวน 52 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ รัฐสภา และสำนักงานเลขาธิกา ...

  Read More »
 • วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา สมาคมครูสอนศาสนาอิสลามอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ประกอบด้วย คณะครูผู้สอนอิสลามศึกษา ครูสอนตาดีกา และนักเรียนตัวแทนของสมาคมที่ได้รับรางวั ...

  Read More »
 • วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะครูและนักเรียน โรงเรียนกวดวิชานิวเบรน พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยครู จำนวน 2 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึ ...

  Read More »
 • วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 11.00 นาฬิกา คณะครูโรงเรียนวาวีวิทยาคม อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๓๔ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

  Read More »
 • โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ มหาวิ ...

  Read More »
 • โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.45 นาฬิกา ณ โรงเร ...

  Read More »
 • ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ จังหวัดนครพนม วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จั ...

  Read More »
 • ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ. หนองบัวลำภู วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดห ...

  Read More »
 • สนช. และอนุกรรมการโครงการ สนช. พบเยาวชน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสภาจำลอง ณ ห้องประชุมโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดส ...

  Read More »
 • คณะ สนช. รับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหา “ยาเสพติดและการตั้งท้องโดยไม่พร้อม” จากเยาวชน จังหวัดนครปฐม วันเสาร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม LI3 ชั้น ๓ หอประชุมปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภ ...

  Read More »
 • คณะอาจารย์ และนักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 37 คน ร่วมแสดงกิจกรรมสภาจำลอง ในหัวข้อ "ร่างพระราชบัญญัติหนัง ...

  Read More »
 • คณะครู และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย จำนวน 32 คน ร่วมแสดงกิจกรรมสภาจำลอง ในหัวข้อ "ร่างพระราชบัญญัติลดเวลาเรียน เพิ ...

  Read More »
 • คณะอาจารย์ และนักศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 120 คน ร่วมแสดงกิจกรรมสภาจำลอง ในหัวข้อ "ร่างพระราชบัญญัติหนังสืออิเล็กทรอนิกส ...

  Read More »
 • คณะนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 39 คน ร่วมแสดงบทบาทสมมติกิจกรรมสภาจำลอง ในหัวข้อ "ร่างพระราชบัญญัติลดเวลาเรียนเพิ่ม ...

  Read More »
scroll to top