วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 11.00 นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาว ...

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 นาฬิกา คณะอาจารย์และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนกรุงหยันวิทยา ...

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30-11.30 น. คณะอาจารย์ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนถาวรา ...

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 140 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษ ...

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 19.30 - 11.30 นาฬิกา คณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณาจารย์วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุร ...

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 13.00 นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 มหาวิทยาลัยปทุม ...

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาสังคมศึกษา คณ ...

Next Prev
 • วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 11.00 นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงา ...

  Read More »
 • วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 นาฬิกา คณะอาจารย์และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 14 คน เ ...

  Read More »
 • วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30-11.30 น. คณะอาจารย์ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนถาวรานุกูล อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 60 คน เข้าเย ...

  Read More »
 • วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 140 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ                       ...

  Read More »
 • ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจำลอง เพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา ประจำปี 2560 วันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 09.00 นาฬ ...

  Read More »
 • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเท ...

  Read More »
 • เลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระ ...

  Read More »
 • สนช. เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ จังหวัดนครปฐม นายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติ ...

  Read More »
 • คณะ สนช. รับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหา “ยาเสพติดและการตั้งท้องโดยไม่พร้อม” จากเยาวชน จังหวัดนครปฐม วันเสาร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม LI3 ชั้น ๓ หอประชุมปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภ ...

  Read More »
 • โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง (สภาจำลองสัญจร) ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 19 ม.ค.58 นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแ ...

  Read More »
 • โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง (สภาจำลองสัญจร) ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 18 ม.ค.58 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพ ...

  Read More »
scroll to top