สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร  ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 ...

สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทนักเรียนในฐานะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป ...

สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนศึกษานารี วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13 ...

สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ 5 กรกฎ ...

สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ วันจันทร์ที่ 1 กร ...

สมาชิกวุฒิสภากล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร เฉลิมพระเกียรติฯ ณ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ...

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร  ณ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี วันที่ 20 ...

Next Prev
 • สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร  ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง อำเภอเมืองระยอง จังห ...

  Read More »
 • สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทนักเรียนในฐานะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.45 นาฬิกา ณ โรงเรี ...

  Read More »
 • สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนศึกษานารี วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร นายวัลลภ ตังคณานุรัก ...

  Read More »
 • สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ หอประชุมพระปิ่นเกล้า โรงเรียนมัธยมวั ...

  Read More »
 • คณะผู้บริหารสมาชิกและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลละงู ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน ๔๒ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

  Read More »
 • เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร รุ่น ๑๙ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน ๖๙ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่ ...

  Read More »
 • เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักศึกษาระดับชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน ๑๓๖ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษ ...

  Read More »
 • คณะอาจารย์ และนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 52 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดุงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

  Read More »
 • สนช. และอนุกรรมการโครงการ สนช. พบเยาวชน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสภาจำลอง ณ ห้องประชุมโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดส ...

  Read More »
 • คณะ สนช. รับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหา “ยาเสพติดและการตั้งท้องโดยไม่พร้อม” จากเยาวชน จังหวัดนครปฐม วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม LI3 ชั้น 3 หอประชุมปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภ ...

  Read More »
 • "โครงการสภาจำลองสัญจร" โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ...

  Read More »
 • สภาจำลองสัญจร โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย 23 กรกฎาคม 2561  ติดตามรับชมพร้อมกันค่ะ ...

  Read More »
 • กิจกรรมสภาจำลองของน้องๆ โรงเรียนศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ...

  Read More »
 • คณะอาจารย์ และนักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 37 คน ร่วมแสดงกิจกรรมสภาจำลอง ในหัวข้อ "ร่างพระราชบัญญัติหนัง ...

  Read More »
scroll to top