วันที่ 4 มิถุนายน 2561 พิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติ ...

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอ ...

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 56 คน ...

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษ สาขาคอมพ ...

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 นาฬิกา คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาลตาบลฉลอง อาเ ...

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะร ...

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.00-15.30 นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ...

Next Prev
 • วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ จำนวน ๗๐ คน เข้าเยี่ยมชมและศ ...

  Read More »
 • วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 56 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมทำกิ ...

  Read More »
 • วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศู ...

  Read More »
 • วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 นาฬิกา คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาลตาบลฉลอง อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จานวน 25 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ...

  Read More »
 • วันที่ 4 มิถุนายน 2561 พิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ณ โรงเรียนสรรพวิทยาค ...

  Read More »
 • โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ มหาวิ ...

  Read More »
 • โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.45 นาฬิกา ณ โรงเร ...

  Read More »
 • ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ จังหวัดนครพนม วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จั ...

  Read More »
 • สนช. และอนุกรรมการโครงการ สนช. พบเยาวชน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสภาจำลอง ณ ห้องประชุมโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดส ...

  Read More »
 • คณะ สนช. รับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหา “ยาเสพติดและการตั้งท้องโดยไม่พร้อม” จากเยาวชน จังหวัดนครปฐม วันเสาร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม LI3 ชั้น ๓ หอประชุมปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภ ...

  Read More »
 • คณะอาจารย์ และนักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 37 คน ร่วมแสดงกิจกรรมสภาจำลอง ในหัวข้อ "ร่างพระราชบัญญัติหนัง ...

  Read More »
 • คณะครู และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย จำนวน 32 คน ร่วมแสดงกิจกรรมสภาจำลอง ในหัวข้อ "ร่างพระราชบัญญัติลดเวลาเรียน เพิ ...

  Read More »
 • คณะอาจารย์ และนักศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 120 คน ร่วมแสดงกิจกรรมสภาจำลอง ในหัวข้อ "ร่างพระราชบัญญัติหนังสืออิเล็กทรอนิกส ...

  Read More »
 • คณะนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 39 คน ร่วมแสดงบทบาทสมมติกิจกรรมสภาจำลอง ในหัวข้อ "ร่างพระราชบัญญัติลดเวลาเรียนเพิ่ม ...

  Read More »
scroll to top