Category: วิดีโอ

คณะอาจารย์ และนักศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 120 คน ร่วมแสดงกิจกรรมสภาจำลอง ในหัวข้อ "ร่างพระราชบัญญัติหนังสืออิเล็กทรอนิก ...

Read More »

คณะนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 39 คน ร่วมแสดงบทบาทสมมติกิจกรรมสภาจำลอง ในหัวข้อ "ร่างพระราชบัญญัติลดเวลาเรียนเพิ่ ...

Read More »

โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ร่วมกิจกรรมสภาจำลอง ณ รัฐสภา คณะนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เขตทุ่งครุ กรุงเ ...

Read More »

โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง (สภาจำลองสัญจร) ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 19 ม.ค.58 นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผย ...

Read More »

โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง (สภาจำลองสัญจร) ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 18 ม.ค.58 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานใน ...

Read More »
scroll to top