Category: สว.พบเยาวชน

รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง กล่าวเปิดและปาฐกถากิจกรรม “สมาชิกวุฒิสภาพบเยาวชน” ณ โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิริย ...

Read More »

รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง กล่าวเปิดและปาฐกถากิจกรรม “สมาชิกวุฒิสภาพบเยาวชน”ณ โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.15 นาฬิกา ณ หอประชุม โรงเรียนนารีรัต ...

Read More »
scroll to top