Category: การศึกษาดูงาน ณ รัฐสภา

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษาโครงการภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต โครงการการจัดการทางการเมือง รุ่น 14 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 35 ค ...

Read More »

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 นาฬิกา คณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 180 คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่ง ...

Read More »

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนโคกยางวิทยา ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 50 คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ ...

Read More »

วันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑๓ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สภานิติ ...

Read More »

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษา ในโครงการ ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา จำนวน ๗๓ คน เยี่ยมชมแล ...

Read More »

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 นาฬิกา คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-มัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนหนองค้อ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 80 คน เข้าเยี่ยม ...

Read More »

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 นาฬิกา คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) จังหวัดระยอง จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมและศ ...

Read More »

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา อำเภออู่ทอง จังห ...

Read More »

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 12.30 นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จำนวน 220 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศช ...

Read More »

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม จำนวน ๕๐ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษา ...

Read More »
scroll to top