Category: การศึกษาดูงาน ณ รัฐสภา

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00-15.00 นาฬิกา คณะอาจารย์และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาลัย อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๔๒๐ คน เข้าเยี่ ...

Read More »

วันจันทร์ที่่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 11.30 นาฬิกา คณะอาจารย์และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 51คน เข้าเยี่ ...

Read More »

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00-15.00 นาฬิกา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 44 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมกิ ...

Read More »

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสิรินทร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 35 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภา ...

Read More »

โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ในโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 11.00 นาฬิกา คณะครู และนักเรียนระ ...

Read More »

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 10.30 นาฬิกา คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดหนองนาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ...

Read More »

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 - 15.00 นาฬิกา คณะอาจารย์และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลบางชัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรร ...

Read More »

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จำนวน 100 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 - 15.30 นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จำนวน 120 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 นาฬิกา คณะครู และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จังหวัดชลบุรี จำนวน 324 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบั ...

Read More »
scroll to top