Category: การศึกษาดูงาน ณ รัฐสภา

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30-12.00 นาฬิกา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนนารีรัตน์ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ จำนวน 37 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-11.30 นาฬิกา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร จำนวน 729 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบั ...

Read More »

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 70 คน เข้าเ ...

Read More »

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00-12.00 นาฬิกา คณะครู และนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๒-๖ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จำนวน ๘๐ คน เข้าเยี่ยมชมแ ...

Read More »

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-11.30 นาฬิกา คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จำนวน 96 ...

Read More »

เวลา 10.00 - 12.00 นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักศึกษา สถาบันการทูตและการต่างประเทศ ระดับชั้นปริญญาตรี และปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 50 คน ขอรับฟังการบร ...

Read More »

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30-15.30 นาฬิกา คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 51 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่ง ...

Read More »

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-11.30 นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช-ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ และนีรชาศึกษา เขตคลองสามวา กรุงเ ...

Read More »

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดนราธิวาส จำนวน 38 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบ ...

Read More »

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30-14.30 นาฬิกา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านบอเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 15 คนเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งช ...

Read More »
scroll to top