Category: การศึกษาดูงาน ณ รัฐสภา

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 140 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ                       ...

Read More »

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 19.30 - 11.30 นาฬิกา คณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณาจารย์วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 80 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิต ...

Read More »

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 13.00 นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 มหาวิทยาลัยปทุมธานี จำนวน 25 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 46 คน ...

Read More »

วันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา มีคณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสภาจำลองเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจ ...

Read More »

วันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา มีคณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสภาจำลองเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจ ...

Read More »

  วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 08.30 นาฬิกา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 15 คน เยี่ยมชมและและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »

วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 13.00 นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 43 คน เยี่ยมชมและและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั ...

Read More »

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 80 คน เข้าเยี่ยมชมสภานิติบัญญัต ...

Read More »

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย จำนวน 120 คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
scroll to top