Category: การศึกษาดูงาน ณ รัฐสภา

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-14.30นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน ๕๑ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษากูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ           ...

Read More »

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.00 นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ กรุงเทพมหานคร จำนวน 33 คน เข้าเยี่ยมชมและ ...

Read More »

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.30 นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัต ...

Read More »

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-14.30 นาฬิกา คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดนาปรือ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน 16 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภ ...

Read More »

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-14.30 นาฬิกา คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 22 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาด ...

Read More »

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักศึกษาระดับชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรี ...

Read More »

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักเรียนระดับชั้นถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี จำนวน 48 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิ ...

Read More »

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โรงเรียนหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 17 คน เข้าเยี่ยมชมแ ...

Read More »

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 13.30-15.30 น. คณะครู และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 117 คน คนเข้า ...

Read More »

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย ครู 10 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จำนวน 49 ...

Read More »
scroll to top