Category: การศึกษาดูงาน ณ รัฐสภา

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00นาฬิกา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา คณะครูและนักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม จำนวน 44 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »

วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 - 15.30 นาฬิกา คณะผู้อำนวยการกองกิจการสภา นักบริหารงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการและพนักงานจ้าง องค์การบริห ...

Read More »

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-15.00 นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดตรัง จำนวน 36 คน เข้าเยี่ยมชมและศึ ...

Read More »

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ จำนวน ๗๐ คน เข้าเยี่ยมชมและ ...

Read More »

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 56 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมทำก ...

Read More »

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศ ...

Read More »

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 นาฬิกา คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาลตาบลฉลอง อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จานวน 25 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงา ...

Read More »

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร  จำนวน 18 คน เข้าศึก ...

Read More »

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.00-15.30 นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม จำนวน 10 คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม ...

Read More »
scroll to top