Category: การศึกษาดูงาน ณ รัฐสภา

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30-15.30 นาฬิกา คณะผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และผู้บริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจำนวน ๒๐๐ คน เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานสภานิติบัญญ ...

Read More »

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 นาฬิกา คณะเยาวชน และข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจำนวน ๒๐๐ คน เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.30 นาฬิกา ะคณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และบุคลากรสังกัดที่ทำการปกครองอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 90 คน เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานสภานิติ ...

Read More »

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-11.30 นาฬิกา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๕๐ คน เข้าเยี่ยมชม ...

Read More »

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา คณะครู และนักเรียน ระดับชั้นป.6-ม.3 โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จำนวน 91 คน เข้าเยี่ยมชมและ ...

Read More »

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00นาฬิกา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา คณะครูและนักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม จำนวน 44 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »

วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 - 15.30 นาฬิกา คณะผู้อำนวยการกองกิจการสภา นักบริหารงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการและพนักงานจ้าง องค์การบริห ...

Read More »

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-15.00 นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดตรัง จำนวน 36 คน เข้าเยี่ยมชมและศึ ...

Read More »

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ จำนวน ๗๐ คน เข้าเยี่ยมชมและ ...

Read More »
scroll to top