Category: การศึกษาดูงาน ณ รัฐสภา

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา คณะครู และนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนศรีสวรรค์วิทยา อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๔๒ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงา ...

Read More »

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนบ้านบูเกะตา ตำบลโละจุด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย อาจารย์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที ...

Read More »

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร จำนวน ๔๐ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-15.00 นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 37 คน ...

Read More »

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-11.30 นาฬิกา คณะครู และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย จำนวน 32 คน เข้าเยี่ยมช ...

Read More »

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30-12.00 นาฬิกา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนนารีรัตน์ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ จำนวน 37 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-11.30 นาฬิกา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร จำนวน 729 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบั ...

Read More »

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 70 คน เข้าเ ...

Read More »

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00-12.00 นาฬิกา คณะครู และนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๒-๖ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จำนวน ๘๐ คน เข้าเยี่ยมชมแ ...

Read More »

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-11.30 นาฬิกา คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จำนวน 96 ...

Read More »
scroll to top