Category: การศึกษาดูงาน ณ รัฐสภา

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 56 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมทำก ...

Read More »

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศ ...

Read More »

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 นาฬิกา คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาลตาบลฉลอง อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จานวน 25 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงา ...

Read More »

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร  จำนวน 18 คน เข้าศึก ...

Read More »

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.00-15.30 นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม จำนวน 10 คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม ...

Read More »

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา09.00 นาฬิกา คณะนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม จำนวน 52 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ รัฐสภา และสำนักงานเลขาธิก ...

Read More »

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา สมาคมครูสอนศาสนาอิสลามอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ประกอบด้วย คณะครูผู้สอนอิสลามศึกษา ครูสอนตาดีกา และนักเรียนตัวแทนของสมาคมที่ได้รับรางว ...

Read More »

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะครูและนักเรียน โรงเรียนกวดวิชานิวเบรน พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยครู จำนวน 2 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศ ...

Read More »

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 11.00 นาฬิกา คณะครูโรงเรียนวาวีวิทยาคม อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๓๔ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-14.30นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน ๕๑ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษากูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ           ...

Read More »
scroll to top