Category: การศึกษาดูงาน ณ รัฐสภา

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา09.00 นาฬิกา คณะนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม จำนวน 52 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ รัฐสภา และสำนักงานเลขาธิก ...

Read More »

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา สมาคมครูสอนศาสนาอิสลามอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ประกอบด้วย คณะครูผู้สอนอิสลามศึกษา ครูสอนตาดีกา และนักเรียนตัวแทนของสมาคมที่ได้รับรางว ...

Read More »

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะครูและนักเรียน โรงเรียนกวดวิชานิวเบรน พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยครู จำนวน 2 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศ ...

Read More »

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 11.00 นาฬิกา คณะครูโรงเรียนวาวีวิทยาคม อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๓๔ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-14.30นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน ๕๑ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษากูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ           ...

Read More »

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.00 นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ กรุงเทพมหานคร จำนวน 33 คน เข้าเยี่ยมชมและ ...

Read More »

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.30 นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัต ...

Read More »

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-14.30 นาฬิกา คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดนาปรือ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน 16 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภ ...

Read More »

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-14.30 นาฬิกา คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 22 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาด ...

Read More »

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักศึกษาระดับชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรี ...

Read More »
scroll to top