Category: การศึกษาดูงาน ณ รัฐสภา

วันที่ 8 มกราคม 2560 คณะอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย อาจารย์ 10คน นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ...

Read More »

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 13.00-15.00 นาฬิกา คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นปวช. และปวส. วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ จังหวัดสงขลา จำนวน 65 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิต ...

Read More »

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 09.00-11.00 นาฬิกา คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นปวช. โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย จำนวน 5 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-11.00 นาฬิกา คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นปวช./ปวส. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑๒ คน เข้าเยี่ยมชมและศึก ...

Read More »

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-11.00 นาฬิกา คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนท่านางแนววิทยายน จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๒๒ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญ ...

Read More »

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา คณะครู และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 36 คน ข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูง ...

Read More »

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-11.00 นาฬิกา คณะครู และนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 14 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงา ...

Read More »

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 – 15.00 นาฬิกา คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 42 คน เข้าเยี่ยมชมแล ...

Read More »

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-11.30 นาฬิกา คณะครู และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำนวน 25 คน ...

Read More »

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 – 15.30 นาฬิกา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนท่าเกษมพิทยาคม จังหวัดสระแก้ว จำนวน 9 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
scroll to top