Category: การศึกษาดูงาน ณ รัฐสภา

โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ในโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 11.00 นาฬิกา คณะครู และนักเรียนระ ...

Read More »

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 10.30 นาฬิกา คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดหนองนาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ...

Read More »

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 - 15.00 นาฬิกา คณะอาจารย์และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลบางชัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรร ...

Read More »

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จำนวน 100 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 - 15.30 นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จำนวน 120 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 นาฬิกา คณะครู และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จังหวัดชลบุรี จำนวน 324 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบั ...

Read More »

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 - 15.00 นาฬิกา คณะครู และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูง ...

Read More »

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 6 คน เข ...

Read More »

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 11.00 นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูง ...

Read More »

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 นาฬิกา คณะอาจารย์และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 14 คน ...

Read More »
scroll to top