Category: การศึกษาดูงาน ณ รัฐสภา

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 14.30 - 16.00 นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวน 151 คน ...

Read More »

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธ ...

Read More »

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 นาฬิกา คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 35 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิ ...

Read More »

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำนวน 113 คน เข้าเยี่ยมชมและ ...

Read More »

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 12.30 - 15.00 นาฬิกา คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบ ...

Read More »

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 -12.00 นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด หลักสูตร MPA จำนวน 12 คน เข้า ...

Read More »

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 12.30 - 14.30 นาฬิกา คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 32 คน ได้เข้าเยี ...

Read More »

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 นาฬิกา คณะครู และนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑๑๐ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงา ...

Read More »

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะครู และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนวันกลาง (ธรรมวิิธานราษฎร์วิทยา) อำเภอพระประแดง จังหวัดสุมทรปราการ จำนวน 40 ...

Read More »

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-11.00 นาฬิกา คณะอาจารย์และนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ...

Read More »
scroll to top