Category: การศึกษาดูงาน ณ รัฐสภา

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษา ในโครงการ ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา จำนวน ๗๓ คน เยี่ยมชมแล ...

Read More »

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 นาฬิกา คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-มัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนหนองค้อ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 80 คน เข้าเยี่ยม ...

Read More »

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 นาฬิกา คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) จังหวัดระยอง จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมและศ ...

Read More »

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา อำเภออู่ทอง จังห ...

Read More »

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 12.30 นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จำนวน 220 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศช ...

Read More »

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม จำนวน ๕๐ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษา ...

Read More »

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ กรุงเทพฯ จำนวน ๓๘ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่ ...

Read More »

คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช.วันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จำนวน ๔๓ คน เข้า ...

Read More »

คณะครู และนักศึกษา วิทยาลัยการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสภาจำลอง วันอังคาร ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ ...

Read More »

คณะครู และนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช. เทค) เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช. พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสภาจำลอง วันอังคาร ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา คณะครู และนักเรียน ...

Read More »
scroll to top