Category: สภาจำลองสัญจร

โครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.45 นาฬิกา ณ หอประชุมโรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสก ...

Read More »

สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ หอประชุมเดอร์มงฟอร์ด โรงเรียนเ ...

Read More »

โครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ หอประชุมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ นายพงศ์กิตติ์ อรุณภัก ...

Read More »

โครงการสภาจำลองสัญจร ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทร ...

Read More »

วุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ หอประชุมโรงเรียนตราษตระการคุณ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  สำนักง ...

Read More »

วุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนลําปางกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ  โรงเรียนลําปางกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นายพง ...

Read More »

สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ หอประชุมโรงเรียนมัธ ...

Read More »

วุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี ...

Read More »

รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจำลอง วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โร ...

Read More »

สมาชิกวุฒิสภา บรรยาย เรื่อง "ถอดบทเรียนการเผยแพร่ประชาธิปไตยสไตล์เยาวชน" ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร์ วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร ...

Read More »
scroll to top