Category: สภาจำลองสัญจร

สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ หอประชุมโรงเรียนมัธ ...

Read More »

วุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี ...

Read More »

รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจำลอง วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โร ...

Read More »

สมาชิกวุฒิสภา บรรยาย เรื่อง "ถอดบทเรียนการเผยแพร่ประชาธิปไตยสไตล์เยาวชน" ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร์ วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร ...

Read More »

วุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จังหวัดราชบุรี วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ...

Read More »

วุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ สำนักง ...

Read More »

วุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร อำเภอพยัคฆภูมิพิส ...

Read More »

วุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนสมุทรปราการ วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมอาคาร 2 โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานเลขาธิการวุฒ ...

Read More »

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จั ...

Read More »

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ...

Read More »
scroll to top