Category: สภาจำลองสัญจร

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจำลอง เพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา ประจำปี 2561 วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องปร ...

Read More »

สนช. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจำลอง เพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา ประจำปี 2561 วันที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 16.00 นาฬิกา ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ ...

Read More »

ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชยกุล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ วันที่ 31 สิงหาคม 2561  ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชยกุล อ ...

Read More »

สนช. กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอ ...

Read More »

เลขานุการ กมธ.การศึกษาฯ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนวชิรป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน นายปรีชา บัววิรัตน์เลิ ...

Read More »

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติเปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จ.นครนายก วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก นายคณว ...

Read More »

สนช. กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย นายพรศักดิ์ ...

Read More »

รองประธาน สนช. คนที่สอง กล่าวเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร จังหวัดแพร่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ นายพีระศักด ...

Read More »

สนช. กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ โรงเรียนศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี นายพรศั ...

Read More »

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 พิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ณ โรงเรียนสรรพวิทยา ...

Read More »
scroll to top