Category: สภาจำลองสัญจร

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 08.45 นาฬิกา ณ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายคณวัฒน์ วงศ์แก้ว ...

Read More »

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร  ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร นายพงศ์ก ...

Read More »

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ  โรงเรียนท่านางแนว วิทยายน จังหวัดขอนแก่น วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน จังหวัดขอนแก่ ...

Read More »

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จ.อุดรธานี วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 13.45 นาฬิกา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนั ...

Read More »

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 08.45 นาฬิกา ณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี สำนักงานเลขา ...

Read More »

สนช. กล่าวเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อำเภอเมืองส ...

Read More »

สนช. กล่าวเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียน สิรินธร จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.45 นาฬิกา ณ โรงเรียนสิรินธร อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุริ ...

Read More »

ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร  ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์ ...

Read More »

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจำลอง เพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา ประจำปี 2561 วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องปร ...

Read More »

สนช. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจำลอง เพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา ประจำปี 2561 วันที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 16.00 นาฬิกา ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ ...

Read More »
scroll to top