Category: สภาจำลองสัญจร

สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ จ.นครปฐม วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ จ ...

Read More »

สนช. กล่าวเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล​ กรุงเทพมหานคร  วันพุธที่ 13​ กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.45 นาฬิกา ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล​ กรุงเทพมหานคร ...

Read More »

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร  ณ โรงเรียนนาอ้อวิทยา จังหวัดเลย วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.45 นาฬิกา ณ โรงเรียนนาอ้อวิทยา จังหวัดเลย สำนักงานเลขาธิการว ...

Read More »

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร  ณ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา จังหวัดเลย วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา จังหวัดเลย นายพงศ ...

Read More »

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร  ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ โรงเรียนเตรีย ...

Read More »

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร  ณ โรงเรียนอำมาตย์ พานิชนุกูล  จังหวัดกระบี่ วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  จังหวัดกระบี่ ...

Read More »

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร  ณ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อำเภอพล จัง ...

Read More »

สนช. กล่าวเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง นายนิร ...

Read More »

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานเลขาธ ...

Read More »

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 08.45 นาฬิกา ณ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายคณวัฒน์ วงศ์แก้ว ...

Read More »
scroll to top