Category: สภาจำลองสัญจร

สนช. เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษในโครงสภาจำลอง ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โรงเรียนกัล ...

Read More »

สนช. กล่าวเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาท อำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร) วันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘. ...

Read More »

สนช. จัดกิจกรรมสภาจำลอง พร้อมรับฟังปัญหาจากเยาวชน จ.สมุทรสงคราม วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ล ...

Read More »

สนช. ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสภาจำลอง ณ จังหวัดสมุทรสาคร วันเสาร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก ไพชย ...

Read More »

สนช. เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบุญวัฒนา ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา นายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภ ...

Read More »

รองเลขาธิการวุฒิสภา เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ จังหวัดนครราชสีมา วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นาย ...

Read More »

สนช. ลงพื้นที่ร่วมทำกิจกรรมสภาจำลอง รับฟังปัญหาเด็กแว้น จ.กำแพงเพชร วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพขร คณะสมาชิกสภานิติบัญ ...

Read More »

สนช. เป็นประธานเปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนหัวหิน วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิต ...

Read More »

โครงการสภาจำลองสัญจร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมบงกชศรีเสาวภาคย์ โรงเรียน วรนารีเฉลิม อำเภอเ ...

Read More »
scroll to top