Category: สภาจำลองสัญจร

สมาชิกวุฒิสภา เปิดและปาฐกถาพิเศษในกิจกรรม “สภาจำลอง” ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพฯ วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร ...

Read More »

สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเมืองการปกครองและวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย” วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกระ ...

Read More »

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อำเภอเมืองหนองคาย จัง ...

Read More »

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมแก่นธรรม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด ...

Read More »

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร  ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง อำเภอเมืองระยอง จัง ...

Read More »

สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทนักเรียนในฐานะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.45 นาฬิกา ณ โรงเร ...

Read More »

สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนศึกษานารี วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร นายวัลลภ ตังคณานุรั ...

Read More »

สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ หอประชุมพระปิ่นเกล้า โรงเรียนมัธยมว ...

Read More »

สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมืองศรี ...

Read More »

สมาชิกวุฒิสภากล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร เฉลิมพระเกียรติฯ ณ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรุงเทพ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม ...

Read More »
scroll to top