Category: สภาจำลองสัญจร

โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ มหาว ...

Read More »

โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.45 นาฬิกา ณ โรงเ ...

Read More »

ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ จังหวัดนครพนม วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จ ...

Read More »

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ. หนองบัวลำภู วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัด ...

Read More »

ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสง ...

Read More »

สนช. และอนุกรรมการโครงการ สนช. พบเยาวชน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสภาจำลอง ณ ห้องประชุมโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัด ...

Read More »

ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ ...

Read More »

สนช. กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร จ. นครปฐม วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ จังหวัดนครปฐม นายธานี อ่อนละเอียด สมาชิกสภานิติบัญ ...

Read More »

ที่ปรึกษาด้านการเมืองฯ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจรพร้อมบรรยายพิเศษ ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จังหวัดลำพูน วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 08.45 นาฬิกา ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จัง ...

Read More »

ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง ...

Read More »
scroll to top