Category: สภาจำลองสัญจร

วุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จังหวัดราชบุรี วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ...

Read More »

วุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ สำนักง ...

Read More »

วุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร อำเภอพยัคฆภูมิพิส ...

Read More »

วุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนสมุทรปราการ วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมอาคาร 2 โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานเลขาธิการวุฒ ...

Read More »

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จั ...

Read More »

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ...

Read More »

สมาชิกวุฒิสภา เปิดและปาฐกถาพิเศษในกิจกรรม “สภาจำลอง” ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพฯ วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร ...

Read More »

สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเมืองการปกครองและวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย” วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกระ ...

Read More »

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อำเภอเมืองหนองคาย จัง ...

Read More »

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมแก่นธรรม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด ...

Read More »
scroll to top