Category: สภาจำลองสัญจร

เลขานุการ กมธ.การศึกษาฯ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนวชิรป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน นายปรีชา บัววิรัตน์เลิ ...

Read More »

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติเปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จ.นครนายก วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก นายคณว ...

Read More »

สนช. กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย นายพรศักดิ์ ...

Read More »

รองประธาน สนช. คนที่สอง กล่าวเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร จังหวัดแพร่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ นายพีระศักด ...

Read More »

สนช. กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ โรงเรียนศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี นายพรศั ...

Read More »

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 พิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ณ โรงเรียนสรรพวิทยา ...

Read More »

โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ มหาว ...

Read More »

โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.45 นาฬิกา ณ โรงเ ...

Read More »

ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ จังหวัดนครพนม วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จ ...

Read More »

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ. หนองบัวลำภู วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัด ...

Read More »
scroll to top