Category: สภาจำลองสัญจร

สนช. เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา นายอนุมัติ อาหมัด สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าว ...

Read More »

สนช. เปิดโครงการสภาจำลอง ณ โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” จังหวัดสงขลา วันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” จังหวัดสงขลา นายอนุมัติ อา ...

Read More »

ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ...

Read More »

สนช. กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนสิงห์บุรี วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พลเอก ภาณุวัชร นาควงษม์ ...

Read More »

ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก นายพงศ์กิ ...

Read More »

ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ กล่าวเปิดและให้โอวาทในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถา ...

Read More »

ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จัง ...

Read More »

สนช. เป็นประธานเปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์ สมาชิ ...

Read More »

สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากส่วนราชการท้องถิ่น ในโครงการ สนช. พบประชาชน ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ที่ว่าการอำเภอเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จัง ...

Read More »

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจำลอง เพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา ประจำปี 2560 วันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 09.00 นา ...

Read More »
scroll to top