Category: สภาจำลองสัญจร

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร  ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง อำเภอเมืองระยอง จัง ...

Read More »

สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทนักเรียนในฐานะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.45 นาฬิกา ณ โรงเร ...

Read More »

สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนศึกษานารี วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร นายวัลลภ ตังคณานุรั ...

Read More »

สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ หอประชุมพระปิ่นเกล้า โรงเรียนมัธยมว ...

Read More »

สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมืองศรี ...

Read More »

สมาชิกวุฒิสภากล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร เฉลิมพระเกียรติฯ ณ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรุงเทพ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม ...

Read More »

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร  ณ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี วันที่ 20 มิถุนายน  2562 เวลา 12.45 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงเรียนเกาะจันทร์ ...

Read More »

ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพฯ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ โรงเรียน ...

Read More »

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร  ณ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม อำเภอบ้าน ...

Read More »

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร  ณ โรงเรียนหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ โรงเรียนหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดปร ...

Read More »
scroll to top