Category: สภาจำลองสัญจร

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร  ณ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี วันที่ 20 มิถุนายน  2562 เวลา 12.45 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงเรียนเกาะจันทร์ ...

Read More »

ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพฯ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ โรงเรียน ...

Read More »

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร  ณ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม อำเภอบ้าน ...

Read More »

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร  ณ โรงเรียนหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ โรงเรียนหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดปร ...

Read More »

สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ จ.นครปฐม วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ จ ...

Read More »

สนช. กล่าวเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล​ กรุงเทพมหานคร  วันพุธที่ 13​ กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.45 นาฬิกา ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล​ กรุงเทพมหานคร ...

Read More »

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร  ณ โรงเรียนนาอ้อวิทยา จังหวัดเลย วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.45 นาฬิกา ณ โรงเรียนนาอ้อวิทยา จังหวัดเลย สำนักงานเลขาธิการว ...

Read More »

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร  ณ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา จังหวัดเลย วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา จังหวัดเลย นายพงศ ...

Read More »

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร  ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ โรงเรียนเตรีย ...

Read More »

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร  ณ โรงเรียนอำมาตย์ พานิชนุกูล  จังหวัดกระบี่ วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  จังหวัดกระบี่ ...

Read More »
scroll to top