Category: สภาจำลองสัญจร

ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสง ...

Read More »

สนช. และอนุกรรมการโครงการ สนช. พบเยาวชน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสภาจำลอง ณ ห้องประชุมโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัด ...

Read More »

ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ ...

Read More »

สนช. กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร จ. นครปฐม วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ จังหวัดนครปฐม นายธานี อ่อนละเอียด สมาชิกสภานิติบัญ ...

Read More »

ที่ปรึกษาด้านการเมืองฯ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจรพร้อมบรรยายพิเศษ ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จังหวัดลำพูน วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 08.45 นาฬิกา ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จัง ...

Read More »

ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง ...

Read More »

สนช. เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา นายอนุมัติ อาหมัด สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าว ...

Read More »

สนช. เปิดโครงการสภาจำลอง ณ โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” จังหวัดสงขลา วันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” จังหวัดสงขลา นายอนุมัติ อา ...

Read More »

ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ...

Read More »

สนช. กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนสิงห์บุรี วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พลเอก ภาณุวัชร นาควงษม์ ...

Read More »
scroll to top