Category: สภาจำลองสัญจร

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเ ...

Read More »

เลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพร ...

Read More »

สนช. เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ จังหวัดนครปฐม นายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิต ...

Read More »

สนช. เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป ...

Read More »

รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ วันพุธที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องสบันงา อาคารอินทนิล ชั้น ๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตร ...

Read More »

รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดโครงการ “สภาจำลองสัญจร” ณ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ จ.แพร่ วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ หอประชุมอัจฉริยภาพ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อ ...

Read More »

รองเลขาธิการวุฒิสภา เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล รอ ...

Read More »

สนช. กล่าวเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ กรุงเทพฯ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ส ...

Read More »

สนช. ร่วมลงนาม MOU ความรู้ระบบรัฐสภาและการเมืองการปกครองของไทยกับวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี วันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพ ...

Read More »

สนช. เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี วันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพร ...

Read More »
scroll to top