Category: สภาจำลองสัญจร

ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก นายพงศ์กิ ...

Read More »

ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ กล่าวเปิดและให้โอวาทในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถา ...

Read More »

ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จัง ...

Read More »

สนช. เป็นประธานเปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์ สมาชิ ...

Read More »

สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากส่วนราชการท้องถิ่น ในโครงการ สนช. พบประชาชน ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ที่ว่าการอำเภอเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จัง ...

Read More »

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจำลอง เพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา ประจำปี 2560 วันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 09.00 นา ...

Read More »

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเ ...

Read More »

เลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพร ...

Read More »

สนช. เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ จังหวัดนครปฐม นายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิต ...

Read More »

สนช. เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป ...

Read More »
scroll to top