Category: สภาจำลองสัญจร

สนช. เปิดโครงการสภาจำลองสัญจรพร้อมปาฐกถาพิเศษ ณ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราช ...

Read More »

โครงการสภาจำลองสัญญาจร ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย วันอังคารที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเลขาธิการว ...

Read More »

สนช. จัดกิจกรรมสภาจำลอง ในโครงการ สนช. พบประชาชน จ.ชลบุรี วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี คณะสมาชิกสภา นิติบัญญัติแห่งชาติและอนุกรรมการโครงการสม ...

Read More »

สนช. เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษในโครงการสภาจำลอง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช วันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมพระเงิน ชั้น ๒ อาคาร ๖ วิทยา ...

Read More »

สนช. เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษในโครงสภาจำลอง ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โรงเรียนกัล ...

Read More »

สนช. กล่าวเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาท อำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร) วันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘. ...

Read More »

สนช. จัดกิจกรรมสภาจำลอง พร้อมรับฟังปัญหาจากเยาวชน จ.สมุทรสงคราม วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ล ...

Read More »

สนช. ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสภาจำลอง ณ จังหวัดสมุทรสาคร วันเสาร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก ไพชย ...

Read More »

สนช. เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบุญวัฒนา ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา นายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภ ...

Read More »

รองเลขาธิการวุฒิสภา เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ จังหวัดนครราชสีมา วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นาย ...

Read More »
scroll to top