A+ / A-

คณะ สนช. รับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหา “ยาเสพติดและการตั้งท้องโดยไม่พร้อม” จากเยาวชน จังหวัดนครปฐม

วันเสาร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม LI3 ชั้น ๓ หอประชุมปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จังหวัดนครปฐม คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พบเยาวชน ประกอบด้วยนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ในฐานะหัวหน้าคณะ พลโท พิศณุ พุทธวงศ์ และ
นายยุทธนา ทัพเจริญ ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา
“ยาเสพติดและการตั้งท้องโดยไม่พร้อม” จากเยาวชน ผู้ปกครองและผู้แทนจังหวัดนครปฐม
จากหลายภาคส่วน จำนวน ๑๒๓ คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมสภาจำลองในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พบประชาชน ณ จังหวัดนครปฐม

|  269 views
scroll to top