A+ / A-

คณะ สนช. รับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหา “ยาเสพติดและการตั้งท้องโดยไม่พร้อม” จากเยาวชน จังหวัดนครปฐม

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม LI3 ชั้น 3 หอประชุมปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จังหวัดนครปฐม คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พบเยาวชน ประกอบด้วยนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ในฐานะหัวหน้าคณะ พลโท พิศณุ พุทธวงศ์ และ
นายยุทธนา ทัพเจริญ ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา
“ยาเสพติดและการตั้งท้องโดยไม่พร้อม” จากเยาวชน ผู้ปกครองและผู้แทนจังหวัดนครปฐม
จากหลายภาคส่วน จำนวน 123 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมสภาจำลองในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พบประชาชน ณ จังหวัดนครปฐม

|  622 views
scroll to top