A+ / A-

สนช. เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษ
ในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของ สนช.
ผ่านกิจกรรมสภาจำลอง ให้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และ ๖ จำนวน ๒๒๕ คน โดยมี
นายปราโมทย์ ธรรมสโรช ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชาธิวาส กล่าวต้อนรับ

|  114 views
scroll to top