A+ / A-

สนช. เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร

วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ จังหวัดนครปฐม
นายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ
ในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
อย่างถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของ
สนช. ผ่านกิจกรรมสภาจำลอง ให้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕ จำนวน ๓๒๕ คน
โดยมี นางแน่งน้อย ตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ กล่าวต้อนรับ

|  166 views
scroll to top