A+ / A-

เลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพฯ
นางวรารัตน์ อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษในโครงการเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา
(สภาจำลองสัญจร) ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความรู้เกี่ยวกับ
บทบาทและอำนาจหน้าที่ของ สนช. ผ่านกิจกรรมสภาจำลองให้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
จำนวน ๔๐๐ คน โดยมี นายแพทย์วิชัย วิจิตรพรกุล ประธานกรรมการสถานศึกษา กล่าวต้อนรับ
โอกาสนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย นางวรารัตน์ อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา กับ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร โดย นายแพทย์วิชัย วิจิตรพรกุล ประธานกรรมการสถานศึกษา

|  145 views
scroll to top