A+ / A-

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “รูปแบบและวิธีการนำเสนอในห้องประชุมรัฐสภา”
ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา ประจำปี ๒๕๖๐
ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
ที่เป็นเยาวชน จำนวนทั้งสิ้น ๒๓๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในองค์ความรู้เกี่ยวกับการเมือง
การปกครองไทยและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในเครือข่ายโรงเรียนสภาจำลองขึ้น
โดยเน้นการพัฒนาเสริมสร้างทักษะในการนำไปขยายผลในระดับเยาวชนเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้และกิจกรรม
เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเพื่อให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) ซึ่งมีการประกาศใช้แล้ว

|  155 views
scroll to top