A+ / A-

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจำลอง เพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา ประจำปี 2560

วันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา 1 ศาสตราจารย์พิเศษ
พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เครือข่ายเยาวชนสภาจำลอง เพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา ประจำปี 2560 พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง
“เยาวชนกับการเรียนรู้ประชาธิปไตย” ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นให้แก่นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา ที่ผ่านกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา
(สภาจำลองสัญจร) และโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบเยาวชน จำนวนทั้งสิ้น 225 คน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในองค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยเน้นการพัฒนาเสริมสร้างทักษะในการนำไปขยายผลในระดับเยาวชนเกี่ยวกับ
การเผยแพร่ความรู้และกิจกรรมเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ(ฉบับที่ 2) ซึ่งมีการประกาศใช้แล้ว โดยมี นางวรารัตน์ อติแพทย์
เลขาธิการวุฒิสภา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมในพิธีเปิด กิจกรรมครั้งนี้ยังได้ให้
กลุ่มเป้าหมายได้อภิปรายถึงประเด็นปัญหาของเยาวชนในด้านต่างๆ จำนวน 9 ประเด็น ได้แก่ ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาด้านวัฒนธรรม กระบวนการยุติธรรมและกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย
ปัญหาการทุจริต ปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน ปัญหาด้านการศึกษา และปัญหาความไม่เท่าเทียม
ในสังคมซึ่ง นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธาน
ในที่ประชุมรับจะนำไปพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป จากนั้น รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง
เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมร่วมกับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
ศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท์ พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม พลโท พิศณุ พุทธวงศ์ และ
นายยุทธนา ทัพเจริญ มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

|  217 views
scroll to top