A+ / A-

วันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา มีคณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสภาจำลองเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 52 คน

|  135 views
scroll to top