A+ / A-

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 13.00 นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 มหาวิทยาลัยปทุมธานี จำนวน 25 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

S__3055677    S__3055678

S__3055679    S__3055680

S__3055684     S__3055688

S__3055686     S__3055687

|  174 views
scroll to top