A+ / A-

โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง (สภาจำลองสัญจร) ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 19 ม.ค.58 นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู­้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจ­หน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวช­นในสถาบันการศึกษา ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ โดยนายนายกรวิทย์ เลิศศิริโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ และมีการให้นักเรียนได้แสดงบทบาทสมมุติในก­ารทำหน้าที่ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการสภานิติบั­ญญัติแห่งชาติ

 

|  346 views
scroll to top