A+ / A-

สนช. เปิดโครงการสภาจำลอง ณ โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” จังหวัดสงขลา

วันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” จังหวัดสงขลา
นายอนุมัติ อาหมัด สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชน
ในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผ่านกิจกรรมสภา
จำลองให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๒๘๐ คน โดยมี นายประกอบ หาญณรงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” กล่าวต้อนรับ
โอกาสนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบรัฐสภาและ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (MOU) ระหว่าง
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย
นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ กับ
โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”โดยนายประกอบ หาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเดา
“ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”

|  121 views
scroll to top