A+ / A-

สนช. เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา นายอนุมัติ อาหมัด

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการเผยแพร่ความรู้

เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่

เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่าง

ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผ่านกิจกรรมสภาจำลองให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

จำนวน 560 คน โดยมี นายลาภผล แก้วสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กล่าวต้อนรับ

 

|  134 views
scroll to top