A+ / A-

ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง
นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ
กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและ
บทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร)
ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผ่านกิจกรรมสภาจำลอง
ให้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 350 คน โดยมี นายพิภพ นามสนิท
ผู้อำนวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ
โอกาสนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษา
ด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ กับโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย โดย นายพิภพ นามสนิท

|  128 views
scroll to top