A+ / A-

ที่ปรึกษาด้านการเมืองฯ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจรพร้อมบรรยายพิเศษ ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จังหวัดลำพูน

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 08.45 นาฬิกา ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จังหวัดลำพูน
นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ กล่าวเปิด
พร้อมบรรยายพิเศษ ในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
อย่างถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผ่านกิจกรรมสภาจำลอง ให้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน
270 คน โดยมี นายศุภชัย ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา กล่าวต้อนรับ
โอกาสนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ปรึกษาด้านการเมือง
การปกครอง และการบริหารจัดการ กับโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา โดย นายศุภชัย ปัญญา

|  184 views
scroll to top