A+ / A-

สนช. กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร จ. นครปฐม

วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ จังหวัดนครปฐม นายธานี อ่อนละเอียด สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผ่านกิจกรรมสภาจำลอง ให้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 300 คน โดยมี นางแน่งน้อย ตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ กล่าวต้อนรับ

|  286 views
scroll to top