A+ / A-

ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ กล่าวเปิด
พร้อมบรรยายพิเศษในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ผ่านกิจกรรมสภาจำลองให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 450 คน โดยมี ดร.ชิชญาสุ์ ช่างเรียน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับ

|  171 views
scroll to top