A+ / A-

สนช. และอนุกรรมการโครงการ สนช. พบเยาวชน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสภาจำลอง ณ ห้องประชุมโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบเยาวชน ประกอบด้วย นายยุทธนา ทัพเจริญ และนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสภาจำลอง เพื่อเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นในจังหวัด โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย เยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียน และทีมสภาเด็กและเยาวชน และผู้แทนจังหวัดสุพรรณบุรีจากหลายภาคส่วน รวมจำนวน 130 คน ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดสุพรรณบุรี โอกาสนี้ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ยังได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญของพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน การปลูกฝังให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติและแก้ไขปัญหาของจังหวัด และการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนอีกด้วย

|  433 views
scroll to top