A+ / A-

วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 13.30-16.30 นาฬิกา คคณะอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 120 คนเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

|  127 views
scroll to top