A+ / A-

รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี
ชื่อผลงาน “หนึ่งสมองสองมือ ยึดถือวิถีประชาธิปไตย”

|  800 views
scroll to top