A+ / A-

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-11.30 นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช-ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ และนีรชาศึกษา เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร จำนวน 84 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

|  184 views
scroll to top