A+ / A-

เวลา 10.00 – 12.00 นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักศึกษา สถาบันการทูตและการต่างประเทศ ระดับชั้นปริญญาตรี และปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 50 คน ขอรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นภาษาอังกฤษ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

|  151 views
scroll to top