A+ / A-

ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ จังหวัดนครพนม

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผ่านกิจกรรมสภาจำลองให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 350 คน โดยมี นายศิริชัย ไตรยราช ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กล่าวต้อนรับ

|  266 views
scroll to top