A+ / A-

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-11.30 นาฬิกา คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จำนวน 96 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และร่วมกิจกรรมสภาจำลอง

|  147 views
scroll to top