A+ / A-

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 70 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

|  189 views
scroll to top