A+ / A-

คณะครู และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย จำนวน 32 คน ร่วมแสดงกิจกรรมสภาจำลอง ในหัวข้อ “ร่างพระราชบัญญัติลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1

|  203 views
scroll to top