A+ / A-

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย ครู 10 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จำนวน 49คน รวมทั้งสิ้น 59 คนเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

|  120 views
scroll to top