A+ / A-

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักศึกษาระดับชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๕๔ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

|  130 views
scroll to top