A+ / A-

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-14.30 นาฬิกา คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 22 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

|  115 views
scroll to top