A+ / A-

สนช. กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี


วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ โรงเรียนศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี นายพรศักดิ์ เจียรณัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผ่านกิจกรรมสภาจำลอง ให้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 500 คน โดยมี นางปภสรฐวรรณ วานิชสุขสมบัติ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีมหาโพธิ กล่าวต้อนรับ นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการ กล่าวรายงาน โอกาสนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบรัฐสภาและการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (MOU) ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ กับโรงเรียนศรีมหาโพธิ โดย นางปภสรฐวรรณ วานิชสุขสมบัติ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีมหาโพธิ

|  121 views
scroll to top