A+ / A-

รองประธาน สนช. คนที่สอง กล่าวเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร จังหวัดแพร่

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง กล่าวเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติผ่านกิจกรรมสภาจำลอง ให้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 461 คน โดยมี ดร.กิจผจญ แมตเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กล่าวต้อนรับ และตัวแทนจากมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย เข้าร่วมสังเกตการณ์

|  141 views
scroll to top