A+ / A-

วันพูธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-11.00 นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษา ระดับชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และร่วมกิจกรรมสภาจำลอง
ม.รามคำแหง_๑๘๐๗๒๖_0002  ม.รามคำแหง_๑๘๐๗๒๖_0003  ม.รามคำแหง_๑๘๐๗๒๖_0005

ม.รามคำแหง_๑๘๐๗๒๖_0006  ม.รามคำแหง_๑๘๐๗๒๖_0008  ม.รามคำแหง_๑๘๐๗๒๖_0009

ม.รามคำแหง_๑๘๐๗๒๖_0011  ม.รามคำแหง_๑๘๐๗๒๖_0012  ม.รามคำแหง_๑๘๐๗๒๖_0014

ม.รามคำแหง_๑๘๐๗๒๖_0015  ม.รามคำแหง_๑๘๐๗๒๖_0016  ม.รามคำแหง_๑๘๐๗๒๖_0017

ม.รามคำแหง_๑๘๐๗๒๖_0018  ม.รามคำแหง_๑๘๐๗๒๖_0019  ม.รามคำแหง_๑๘๐๗๒๖_0020

ม.รามคำแหง_๑๘๐๗๒๖_0021  ม.รามคำแหง_๑๘๐๗๒๖_0022  ม.รามคำแหง_๑๘๐๗๒๖_0023

ม.รามคำแหง_๑๘๐๗๒๖_0024  ม.รามคำแหง_๑๘๐๗๒๖_0025  ม.รามคำแหง_๑๘๐๗๒๖_0026

ม.รามคำแหง_๑๘๐๗๒๖_0027  ม.รามคำแหง_๑๘๐๗๒๖_0028  ม.รามคำแหง_๑๘๐๗๒๖_0029

ม.รามคำแหง_๑๘๐๗๒๖_0030  ม.รามคำแหง_๑๘๐๗๒๖_0031  ม.รามคำแหง_๑๘๐๗๒๖_0032

|  182 views
scroll to top