A+ / A-

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติเปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จ.นครนายก

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก นายคณวัฒน์ วงศ์แก้ว
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ กล่าวเปิดและให้โอวาทในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผ่านกิจกรรมสภาจำลอง โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ สืบแสงอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” กล่าวต้อนรับ และมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน

โอกาสนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบรัฐสภาและการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (MOU) ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย นายคณวัฒน์ วงศ์แก้ว ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติกับโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” โดย ว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ สืบแสงอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”

 

|  97 views
scroll to top