A+ / A-

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 นาฬิกา คณะเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เลขานุการผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี” เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 35 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

|  191 views
scroll to top