A+ / A-

เลขานุการ กมธ.การศึกษาฯ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนวชิรป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ เลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผ่านกิจกรรมสภาจำลอง โดยมี
นางรติมา ปฤษฎางคเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง กล่าวต้อนรับ

โอกาสนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบรัฐสภาและการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (MOU) ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับโรงเรียนวชิรป่าซาง

 

 

|  173 views
scroll to top