A+ / A-

สนช. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจำลอง เพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา ประจำปี 2561

วันที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 16.00 นาฬิกา ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “รูปแบบและวิธีการนำเสนอในห้องประชุมรัฐสภา” ให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจำลอง เพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา ประจำปี 2561 ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นโดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้แทนสถาบันการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ผ่านโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) โครงการจัดประกวดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน รวมจำนวน 272 คน ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย และบทบาทหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวมทั้งเป็นเวทีให้เยาวชนได้ร่วมกันสะท้อนปัญหาและแนวทางการพัฒนาเยาวชนในด้านต่าง ๆ

|  171 views
scroll to top