A+ / A-

คณะอาจารย์ และนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลับมหิดล จำนวน 9 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

|  67 views
scroll to top