A+ / A-

คณะอาจารย์ และนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 52 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดุงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

|  312 views
scroll to top