A+ / A-

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่ และอำนาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และอำนาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผ่านกิจกรรมสภาจำลอง​ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 450 คน

|  178 views
scroll to top